dilluns, 10 de setembre de 2012

Borén - Bordes d'Àrreu - Ermita de la Mare de Déu de Neus

Introducció

Borén és un poble ubicat a la carretera C-13 dirección Isil a una 1110 metres d'altitud. Pertany al municipio d'Alt Àneu. Prop d'aquest poble poden tronar una petita presa, que creiem que deu abastir de corrent elèctric els pobles de la zona.

De camí a Borén, per la carretera, poden observar cartells indicatius de rutes del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Aquests ens proposen diferents rutes de gran interès paisatgístic entre les muntanyes que comuniquen els pobles de la zona.

L'excursió d'avui ens convida a sortir de Borén i seguir una d'aquestes rutes per arribar a les Bordes d'Àrreu i posteriorment a l'Ermita de la Mare de Déu de les Neus. Aquest recorregut circuar és d'uns 4,6 km, amb un desnivell absolut de 450 metres i una durada d'1 hora i 45 minuts, de nou, tenint en compte les parades per disfrutar de l'excursió (veure recorregut).


La ruta

Arribem a Borén, no hi ha cap senyalització que indiqui on poder deixar el cotxe i l'aparquem intentant no obstaculitzar el trànsit d'altres vehicles. Agafem a peu la carretera de pujada en direcció a Isil. A pocs metres, a mà esquerra, ens trobem amb un pont romànic que creua el riu.


Creuem el pont i veiem les primeres indicacions que marquen el camí. A continuació seguim la ruta amb molta facilitat. Creuem algun que altre pont de fusta i sentim com ens endinsem en el bosc amb molta rapidesa. És una ruta molt agradable fins i tot amb la calor d'avui. Els arbres entre els que caminem ens protegeixen de les radiacions solars.


En 35 minuts, a un pas molt tranquil, arribem a les Bordes d'Àrreu. Sembla un poble fantasma on no fa molts anys hi havia viscut algú. Les cases estan abandonades, amb vidres trencats, però a l'entrar dins d'alguna d'elles, veiem signes de vida humana recents.


Per sort, ens trobem una família amb qui xerrem una estona i ens donen informació interessant. Ens fan saber, que vora l'any 2.000 una família amb dos fills va estar vivint a la zona durant un parell d'anys. Tot i això desconeixen els propietaris de les cases i comenten que el poble segurament mai més serà recuperat a causa de la seva mala comunicació: és una zona de difícil accés (no hi ha carreteres, només camins de muntanya) i dubten que encara hi arribi corrent elèctric tot i comptar amb una instal·lació elèctrica no gaire deteriorada.

Continuem la visita per la zona i entrem en una de les cases assegurant-nos de la resistència del terra de fusta que trepitgem. És curiós veure estructures tan ben conservades en una zona tan idíl·lica però tan desaprofitades.


A mà esquerra de les Bordes veiem un cartell rústic que ens guia cap a l'ermita. Seguim camí amunt i en menys de 15 minuts hi arribem. L'ermita està molt ben conservada, però quan entrem, el seu interior comparteix amb les bordes els signes d'abandonament i deteriorament. Tot i això ha valgut la pena aquesta estona d'investigació i la possibilitat d'imaginar quin tipus de persones podrien haver fet vida en aquest lloc i com ho feien per sobreviure desconnectats del món.


Descansem una estona i en lloc de seguir el camí circular que marquen les indicacions de la ruta, decidim tornar pel mateix camí a veure Àrreu una altra vegada, doncs ens ha cridat molt l'atenció. En cas de seguir la ruta circular plantejada, haguéssim arribat a un pont que serveix d'entrada a Borén per la vessant oest.


Tot i tornar pel mateix camí, a l'arribar a Borén donem un tomb pel poble on trobem una petita església i algun que altre hortet de les famílies del poble. És un poble bonic que val la pena visitar a canvi d’una petita inversió de cinc minuts.


Cada dia ens sorprenen més les coses que podem trobar entre aquestes muntanyes de l'Alt Pirineu. En alegra saber que encara ens queda molt per descobrir!Introducción

Borén es un pueblo situado en la carretera C-13 dirección Isil a unos 1110 metros de altitud. Pertenece al municipio de Alt Àneu. Cerca de este pueblo podemos encontrar una pequeña presa, que creemos que debe abastecer de corriente eléctrica a los pueblos de la zona.

De camino a Borén, por la carretera, podemos observar carteles indicativos de rutas del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Estos nos proponen diferentes rutas de gran interés paisajístico entre las montañas que comunican los pueblos de la zona.

La excursión de hoy nos invita a salir de Borén y seguir una de estas rutas para llegar a las Bordas de Àrreu y posteriormente a la Ermita de la Mare de Déu de les Neus. Este recorrido circular es de unos 4,6 km, con un desnivel absoluto de 450 metros y una durada de 1 hora y 45 minutos, de nuevo, teniendo en cuenta las paradas para disfrutar de la excursión (ver recorrido).


La ruta

Llegamos a Borén, no hay ninguna señalización qie indique donde poder dejar el coche y lo aparcamos intentando no obstaculizar el tráfico de otros vehiculos. Cogemos a pie la carretera de subida en dirección a Isil. A pocos metros, a mano izquierda, nos encontramos con un puente románico que cruza el río.

Cruzamos el puente y vemos las primeras indicaciones que marcan el camino.
A continuación seguimos la ruta con mucha facilidad. Cruzamos algún que otro puente de madera y sentimos como nos adentramos en el bosque con mucha rapidez. Es una ruta muy agradable incluso con el calor de hoy. Los árboles entre los que caminamos nos protegen de las radiaciones solares. 

En 35 minuntos, a un paso muy tranquilo, llegamos a las Bordas de Àrreu. Parece un pueblo fantasma donde no hace muchos años habia vivido alguien. Las casas estan abandonadas, con los cristales rotos, pero al entrar dentro de alguna de ellas, vemos signos de vida humana recientes.

Por suerte, nos encontramos una familia con los que hablamos un rato y nos dan información interesante. Nos hacen saber que cerca del año 2000 una familia con dos hijos estuvo viviendo en la zona durante un par de años. A pesar de ello desconocen los propietarios de las casas y comentan que el pueblo seguramente nunca más será recuperado a causa de su mala comunicación: es una zona de dificil acceso (no hay carreteras, sólo caminos de montaña) y dudan que aún lleguen corriente eléctrico a pesar de contar con una instalación eléctrica no muy deteriorada.

Continuamos la visita por la zona y entramos en una de las casas asegurándonos de la resistencia del suelo de madera que pisamos. Es curioso ver estructuras tan bien conservadas en una zona tan idílica pero tan desaprovechadas.

A mano izquierda de las Bordas vemos un cartel rústico que nos guía hacia la ermita.

Seguimos camino hacia arriba y en menos de 15 minutos llegamos. La ermita está muy bien conservada, pero cuando entramos, su interior comparte con las bordas los signos de abandono y deterioro. A pesar de ello ha valido la pena este rato de investigación y la posibilidad de imaginar qué tipo de personas podrían haber vivido en este sitio y como lo hacían para sobrevivir desconectados del mundo.

Descansamos un rato y en lugar de seguir el camino circular que marcan las indicaciones de la ruta, decidimos volver por el mismo camino para ver Àrreu otra vez, pues nos ha llamado mucho la atención. En caso de seguir la ruta circular planteada, hubiéramos llegado a un puente que sirve de entrada a Borén por la vertiente oeste.

A pesar de volver por el mismo camino, al llegar a Borén damos una vuelta por el pueblo donde encontramos una pequeña iglesia y algún que otro huerto de las familias del pueblo- Es un pueblo bonito que vale la pena visitar a cambio de una pequeña inversión de cinco minutos.

Cada día nos sorprenden más las cosas que podemos encontrar entre estas montañas del Alto Pirineo. ¡Nos alegra saber que aún nos queda mucho por descubrir!Introduction

Borén is a village located in road C-13, Isil direction, 1110 metres high. It belongs to the municipality of Alt Àneu. Near this village we can find a little dam, which we think it may supply of electricity to the villages in the area.

On our way to Borén, bu road, we can see signals indicating route of the Natural Park of the High Pyreness. These propose different route of high interest in the landscape between the mountains that communicate the villages in the area.

Today's excursion invites us to leave Borén and follow one of these routes to reach Àrreu Barns and later Ermita de la Mare de Déu de les Neus. This circular route takes about 4.6 km, with an an absolute altitude of 450 metres and a duration of 1 hour and 45 minutes, again, taking into account the stops to enjoy the excursion (view route).


The route

We arrive to Boré, there isn't any sign pointing where to leave the car so that we park trying no to obstruct the traffic to other vehicles. We take the road on foot, Isil direction. After a few metres, on the left, we find a romanesque bridge that crosses the river.

We cross the bridge and see the first indications setting the way. Then we follow the route very easily. We cross some other bridges and feel how we get deep into the forest very quickly. It is another very enjoyable route even though the high temperatures. The trees between we walk protect us from the solar radiation.

In 35 minutes, at a very slow way, we reach Àrreu Barns. It looks like a ghost village where someone lived not many years ago. Houses are abandoned, with broken windows, but when going inside one of them, we fins recent human life signals.

Luckily, we find a family with who we talk for a while and they give us interesting information. They let us know that around year 2000 a family with two children lived in the area for a couple of years. Despite this they don't know the owners of the houses and say that the village will probably never be restored due to its bad communications: it is an area of difficult access (with no roads, just mountain tracks) and they doubt there is still any electricity however having electrical installation which is not too damaged.

We keep the tour around the place and get into one of the houses making sure that the wooden floor we step is resistant enough. It is curious to se so well preserved structures in a so idyllic but so wasted area.

On the left of the Barns we can see a rustic sign that guide us to the chapel.

We follow the way up and in lest than 15 minutes we arrive. The chapel is very week preserved, but when we get inside, its interior shares the abandonment and deterioration signs. However, this investigation time and the possibility of imagining what kind of people lived there and how they managed to survive disconnected from the world made that the tour was worth it.

We rest for a while and instead of following the circular route that signs point, we decide to go the way back to visit Àrreu one more time, as it drawer our attention. If we had followed the planned route, we would have arrived to a bridge that is used as a Borén entrance to the west side.

Despite coming back along the same path, when we arrive in Borén we take a walk through the village where we find a little church and some vegetable gardens from village families. It is a nice village which is worth it to visit in return for a small investment of five minutes.

The things that we find among the mountains of the High Pyrenees surprise us more and more every day. We are glad to know that we still have a lot to discover!