diumenge, 7 d’octubre de 2012

Estany d'Airoto

Introducció

El llac d’Airoto “Gràcia” està situat a 2203 metres d’alçada a la Vall d’Àneu. Des del llac es pot realitzar l’ascens al Qüenca (2636m), al Bonabé (2720m), al Rosari (2594m) i al Marimanya (2662m).

Al costat del mateix llac seguint el camí s’hi pot trobar un refugi lliure pertanyent a l’ajuntament de l’Alt Àneu gestionat per la Unió Excursionista de Catalunya.

L’accés al llac es pot dur a terme des de Vall d’Àneu o des de la Vall d’Aran. Nosaltres hem accedit des de Vall d’Àneu realitzant una ruta de 13 km i un desnivell total de 2200 metres tenint en compte l'anada i la tornada. La durada del recorregut varia molt segons la nostra condició física a causa de l’alt desnivell. Caminant a un ritme tranquil no hauríem de durar més de 6 hores i mitja en anar, gaudir del llac i tornar (veure recorregut similar).


La ruta

Agafem el cotxe i conduïm en direcció a Esterri d’Àneu per creuar el poble i sortir en direcció a Isil. Seguim la carretera de corbes i havent passat Isil, a 1 km aproximadament, a mà esquerra, trobem un camí de 4x4 que s’endinsa muntanya amunt uns 8 km i que ens porta a un dels aparcaments (esplanada) del Parc Natural de l'Alt Pirineu.

Des d’aquí pugem l’únic camí que surt de l’aparcament. És una petita pujada abans d’endinsar-nos entre muntanyes.


A continuació la ruta és bastant clara fins que topem amb un petit llac al mig de la vall. Des d’aquí es pot accedir als diversos cims de la zona i per tant podrem trobar varis camins indicats amb les fites pertinents.


Per no perdre’ns hauríem de vorejar el llac per la dreta o l'esquerra i tenir com a segon objectiu el coll de muntanya que queda just al nostre davant. Tot i això ens perdem i agafem un dels camins equivocats que condueix fins als cims. A mig camí hem de dissenyar una nova ruta per no perdre el desnivell acumulat i arribar al coll esmentat.

Ja a dalt del coll podem veure el llac i un cartell que ens indica el camí fins al refugi.Comencem el descens pel camí marcat i després d’uns 200 metres de desnivell fem una visita al refugi (acompanyat d’una foguera i una taula de picnic) i ens apropem al llac per comprovar la temperatura de l’aigua. Per variar, està força freda!!!Com ja comença a ser costum, fem un petit mos de fruita i comencem la tornada ascendint de nou fins al coll i descendint posteriorment fins a l'aparcament.

És una ruta llarga però molt agraïda sobretot en el moment en què arribem a dalt de tot del coll i veiem la immensitat del llac.

Si volguéssim podríem continuar pel camí que ens condueix fins al refugi i arribaríem al poble d’Isil, d’aquesta manera generaríem una ruta circular molt interessant. L’inconvenient d’aquesta és la necessitat d’anar a buscar posteriorment el cotxe, fet que suposa caminar per un tros de carretera i després pel camí de 4x4 que havíem fet a l'inici del dia.Introducción

El lago de Airoto "Gràcia" está situado a 2203 metros de altura en la Vall d'Àneu. Desde el lago se puede realizar el ascenso al Qüenca (2636m), al Bonabé (2720m), al Rosari (2594m) y al Marimanya (2662m).

Al lado del mismo lago siguiendo el camino se puede encontrar un refugio libre perteneciente al ayuntamiento de Alt Àneu gestionado por la Unión Excursionista de Catalunya.

El acceso al lago se puede llevar a cabo también desde Vall d'Àneu o desde Vall d'Àran. Nosotros hemos accedido desde Vall d'Àneu realizando una ruta de 13 km y un desnivel total de 2200 metros teniendo en cuenta la ida y la vuelta. La durada del recorrido varía mucho según nuestra condición física a causa del alto desnivel. Caminando a un ritmo tranquilo no tendríamos que durar más de 6 horas y media en ir, disfrutar del lago y volver (ver recorrido similar).


La ruta

Tomamos el coche y conducimos en dirección a Esterri d'Àneu para cruzar el pueblo y salir en dirección a Isil. Seguimos la carretera de curvas y habiendo pasado Isil, a 1 km aproximadamente, a mano izquierda, encontramos un camino de 4x4 que se adentra montaña arribar unos 8 km y que nos lleva a unos de los aparcamientos (explanada) del Parque Natural del Alto Pirineo.

Des de aquí subimos por el camino que sale del aparcamiento. Es una pequeña subida antes de adentrarnos entre las montañas.

A continuación la ruta es bastante clara hasta que nos encontramos un pequeño lago en medio del valle. Desde aquí se puede acceder a las diferentes cimas de la zona y por lo tanto podremos hallar diversos caminos indicados con los hitos pertinentes.

Para no perdernos tendríamos que rodear el lago por la derecha o la izquierda y tener como objetivo la follada de la montaña que queda justo enfrente nuestro. A pesar de ello, nos perdemos y tomamos uno de los caminos equivocados que conduce hasta la cima. A medio camino tenemos que diseñar una nueva ruta para no perder el desnivel acumulado y llegar a la mencionada collada.

Ya arriba de la collada podemos ver el lago y un cartel que nos indica el camino hasta el refugio.

Comenzamos el descenso por el camino marcado y después de unos 200 metros de desnivel hacemos una pequeña visita al refugio (acompañado de una hoguera y una mesa de picnic) y nos acercamos al lago para comprobar la temperatura del agua. Para varias, está ¡¡¡bastante fría!!!

Como ya comienza a ser costumbre, nos tomamos un pequeño tentempié de fruta y comenzamos la vuelta ascendiendo de nuevo hasta la follada y descendiendo posteriormente hasta el aparcamiento.

Es una ruta larga pero muy agradecida sobre todo en el momento en que llegamos arriba de todo de la collada y vemos la inmensidad del lago.

Si quisiéramos podríamos continuar por el camino que nos conduce hasta el refugio y llegaríamos al pueblo de Isil, de este modo generaríamos una ruta circular muy interesante. El inconveniente de ésta es la necesidad de ir a buscar posteriormente el coche, hecho que supone caminar por un trozo de carretera y luego por el camino de 4x4 que habíamos realizado al inicio del día.Introduction

The lake Airoto "Gràcia" is located at 2203 metres high in Vall d'Àneu. From the lake different climbs can be made: Qüenca (2636m), Bonabé (2720m), Rosari (2594m) and Marimanya (2662m).

Next to the lake and following the path there is the vibouac refuge belonging to the City Hall of Alt Àneu and managed by the Hiker's Union in Catalonia.

The access to the lake can be done from Vall d'Àssua or Vall d'Aran. We chose to reach it from Vall d'Àneu by realizing a 13 km route with a descent of 2200 metres both ways. The duration of the route varies a lot depending on the physical condition due to the hard descent. Walking at a quite rhythm shouldn't take us more than 6 hours both ways plus enjoying the lake (view similar route).


The route

We take the car and drive Esterri d'Àneu direction to cross the town and leave it Isil direction. We follow the road with curves and about 1 km after Isil, on th left, there is a 4x4 that goes height and deep into the mountains for 8 km and that lead us to one of the parkings (esplanade) of the Natural Park of the High Pyriness.

From here we take the only track that leave from the parking. It is a little descent before getting into the deep of the mountains.

Now the route is quite clear until we find a little lake in the middle of the valley. From here we can reach the different peaks of the area and this is why we can find many different paths indicated with its own milestones.

Not to get lost we should go around the lake on the right or the left and take as second target the mountain pass that is in front of us. However, we get lost and take one of the wrong ways that lead us to the peaks. Half way we need to design a new route not to lose the descent and get to the mentioned pass.

Once we are on the top on this mountain pass we can see the lake and a sign pointing the way to the refuge.

We start to go down following the signs of the way and after about 200 metres of descent we visit the refuge (with a fire and a picnic table) and we get close to the lake to check the temperature of the water. It's quite cold, as always!!!

As is it already normal, we stop for a little break to grab some fruit and start the way back up to the pass and later down to the parking.

It is a long route but very grateful specially in the moment that we reach the top of the pass and see the immensity of the lake.

If we wanted, we could have continued the way that lead us to the refuge and we would have reached the village of Isil, then it would have been a very interesting circular route. The inconvenient of it is the need of having to pick up the car later, which means to go on food through the road and after, taking the 4x4 track we had taken at the beginning of the day.